Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DuoProtection

DuoProtection is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59756063 en is gevestigd aan de Arkansasdreef 18 (3565 AR) te Utrecht.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

2. DuoProtection is de eenmanszaak van S. Vlietstra.

3.Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Koper: het bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Verkoper: de aanbieder van paarden- en hondenproducten aan Koper, hierna: DuoProtection.

6. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper. 

7. Producten: de producten die door DuoProtection worden aangeboden zijn supplementen voor honden en katten, ledervet en hoefvet. 

8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van DuoProtection.

9. Website: de website die DuoProtection gebruikt is https://www.duoprotection.nl. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere prijsopgave van DuoProtection en iedere overeenkomst tussen DuoProtection en een Koper en op elk product dat door DuoProtection wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DuoProtection, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DuoProtection aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van DuoProtection zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met DuoProtection is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door DuoProtection gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd, een mondelinge prijsopgave is daarom nooit bindend voor DuoProtection.

2. De door DuoProtection gemaakte offertes zijn vrijblijvend. DuoProtection is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft DuoProtection het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor DuoProtection gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen DuoProtection niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). DuoProtection kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.

4. Levertijden in offertes van DuoProtection zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DuoProtection niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. DuoProtection heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/order.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van DuoProtection heeft aanvaard.

2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met DuoProtection, zal DuoProtection de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. 

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is DuoProtection daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

4. DuoProtection is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Koper de verzegeling van het product heeft gehaald en/of de houdbaarheid heeft verbroken.

6. Indien Koper de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan DuoProtection alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen bij derden, van opslag, de provisie) te vergoeden indien overeengekomen met DuoProtection.

Artikel 5 Duurtransacties

1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

2. De in dit artikel bedoelde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.

3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.

4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. DuoProtection zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DuoProtection het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3.Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DuoProtection aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DuoProtection worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DuoProtection zijn verstrekt, heeft DuoProtection het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.

4. DuoProtection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat DuoProtection is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DuoProtection bekend was.

5. Indien door DuoProtection of door DuoProtection ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

6. Koper vrijwaart DuoProtection voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 7 Levering

1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van DuoProtection alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat DuoProtection ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. Indien de producten op voorraad zijn, is de te verwachten leveringstermijn vijf dagen indien het afleveradres zich in Nederland bevindt. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door DuoProtection of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft DuoProtection recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient DuoProtection schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. De kosten van verzending komen voor rekening van Koper indien de door hem opgegeven bestelling tot 100 euro (ex btw) bedraagt. 

4. Indien de Koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DuoProtection gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. 

5. Indien de zaken worden bezorgd door DuoProtection of een externe vervoerder, is DuoProtection gerechtigd bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.

7. Indien DuoProtection gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan DuoProtection ter beschikking heeft gesteld. 

8. DuoProtection is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. DuoProtection is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.

10. DuoProtection behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

11. DuoProtection verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij gebruik en/of gebruik bij zijn (huis)dieren, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. DuoProtection erkent geen enkele aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven kalenderdagen na levering schriftelijk aan DuoProtection te worden gemeld op info@duoprotection.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij DuoProtection, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan DuoProtection terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.

5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, het gebrek dienen aan te tonen indien daartoe verzocht wordt door DuoProtection om de ingediende reclames te controleren.

6. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

7. Koper mag geen geleverde zaken retour zenden, behoudens een door DuoProtection schriftelijk terecht beoordeelde reclame en door DuoProtection daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming. Enkel ongebruikte en/of ongeopende producten, in de originele verpakking kunnen teruggenomen worden.

8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Koper ontvangt uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de retourzending, de betreffende betaling retour. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. Voorwaarde voor terugbetaling is dat Koper eerst aan alle verplichtingen jegens DuoProtection heeft voldaan. 

Artikel 9 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw. Verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. Administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, is DuoProtection gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van DuoProtection om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig te verhogen.

4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van Koper.

5. DuoProtection verstrekt aan Koper een gespecificeerde factuur ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

1. Koper dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien geen termijn is afgesproken dient Koper te betalen voor of bij aflevering van de geleverde zaken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper kan bijzondere prijsafspraken maken over de betaling van zijn bestelling waarbij hij een korting ontvangt indien Koper de prijs direct betaalt. Deze korting ontvangt Koper niet indien hij de betaling niet direct, maar binnen de opgegeven betalingstermijn betaalt. De uiterlijke betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van DuoProtection op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

5. DuoProtection heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DuoProtection kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DuoProtection kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijnheeft voldaan aan zijn verplichting, is Koper in verzuim.

7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal DuoProtection zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente en artikel 6:119a BW (doch tenminste een rente van 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

8. Indien DuoProtection meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door DuoProtection geleverde zaken, blijven eigendom van DuoProtection totdat Koper alle verplichtingen uit alle met DuoProtection gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht DuoProtection zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat DuoProtection haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DuoProtection of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DuoProtection zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper of enige rechterlijke instantie. 

5. DuoProtection heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van DuoProtection. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal DuoProtection de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan DuoProtection worden vergoed door Koper. 

Artikel 12 Garantie

1. DuoProtection levert dierlijke producten welke in beperkte mate houdbaar zijn. DuoProtection neemt alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid van haar producten te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde. 

2. Iedere garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie van de leverancier van DuoProtection. DuoProtection is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.

3. Vanaf de productiedatum is het product maximaal 3 jaar houdbaar. Koper c.q. Gebruiker is na aanschaf van het product zelf verantwoordelijk om de houdbaarheid van het product in de gaten te houden. Na het verstrijken van de houdbaarheid komt elke garantie te vervallen.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal DuoProtection de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van DuoProtection, vervangen of zorg te dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan DuoProtection te retourneren en de eigendom aan DuoProtection te verschaffen indien daarom verzocht wordt door DuoProtection. Het retourneren van producten komt voor rekening van Koper.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DuoProtection, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van DuoProtection heeft behandeld.

6. Het Product Duo Leder is een natuurproduct. Het gebruik van Duo Leder kan enig kleurverschil met zich meebrengen. Koper en/of Gebruiker dient voor het gebruik het product te testen. DuoProtection is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van deze kleurverschillen.

7. Indien de door DuoProtection verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. DuoProtection wijst erop dat op sommige producten een beperkte houdbaarheidsdatum rust. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden. Ook dient Koper c.q. Gebruiker zich te houden aan de maximale dosering.

8. Bij vragen over de toepassing van het product Duo Dog, en de geschiktheid ervan op honden, kan Koper zich wenden tot DuoProtection, of concreet advies vragen aan zijn eigen dierenarts. DuoProtection verwijst tevens naar het researchproject dat door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht is opgesteld waaruit blijkt dat het product een goed supplement is voor honden. In het bijzonder is bewezen dat het supplement de huidconditie en de vacht aanzienlijk verbetert, alsmede de activiteit en conditie van de hond erop vooruitgaat. Ook is een analyserapport(TNO) opgemaakt van het product DuoProtection Hoef, waaruit de samenstelling van het product blijkt. Voor de inhoud van deze rapporten wordt naar de website van DuoProtection verwezen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. DuoProtection is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is DuoProtection bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met DuoProtection gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

3. Voorts is DuoProtection bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DuoProtection op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DuoProtection de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. DuoProtection behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door DuoProtection leidt tot aansprakelijkheid van DuoProtection jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de koopovereenkomst (factuur) door DuoProtection in rekening gebrachte kosten, doch maximaal tot € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per gebeurtenis. De aansprakelijkheid is in elk geval verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. De aansprakelijkheid van DuoProtection beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak -of een onderdeel daarvan- een en ander ter beoordeling van DuoProtection.

3. DuoProtection is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door DuoProtection geleverde producten.

4. DuoProtection is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.

5. DuoProtection is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. DuoProtection staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens DuoProtection verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. DuoProtection wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Koper en/of derden wiens (huis)dieren door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DuoProtection. De producten dienen enkel en alleen conform de meegeleverde gebruiksinstructies gebruikt te worden.

8. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door DuoProtection is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product geschikt is voor zijn dier in de gegeven omstandigheden. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de dierenarts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval. 

9. Indien door het gebruik van het product Duo Dog de hond lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan wel overlijdt, kan deze claim slechts in behandeling genomen worden indien een dierenarts een (medisch) rapport en/of sectierapport heeft opgesteld waarin is vastgesteld dat het opgelopen letsel, of de doodsoorzaak van de hond het directe gevolg is van het gebruik van het product DuoDog.

10. Alle aanspraken van Koper en/of Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van DuoProtection vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DuoProtection binnen een halfjaar nadat Koper en/of Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop deze aan Koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

1. DuoProtection is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van DuoProtection, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan DuoProtection zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IV) algemene vervoersproblemen,(X) werkstakingen in het bedrijf van DuoProtection, (XI) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (XII) overige situaties die naar het oordeel van DuoProtection buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. DuoProtection heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DuoProtection zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1, Het beeldmerk “Duo Dog” is geregistreerd onder inschrijvingsnummer 1027118. Het Beeldmerk “DuoProtection Hoef” is geregistreerd onder inschrijvingsnummer 1024146.

2. Alle IE-rechten en auteursrechten van DuoProtection blijven uitsluitend eigendom van DuoProtection en worden niet overgedragen aan Koper.   

3. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van DuoProtection rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DuoProtection. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door DuoProtection opgeleverde zaken, dient DuoProtection expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DuoProtection rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. DuoProtection gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform het privacy statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal DuoProtection de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@DuoProtection.nl.  

2. Indien DuoProtection op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 19 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van DuoProtection of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper, onverminderd hetgeen volgt uit artikel 6 van deze algemene voorwaarden, verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@DuoProtection.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DuoProtection de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. DuoProtection zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen DuoProtection en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. DuoProtection heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen DuoProtection en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.